Línies d'intervenció

1. Seguiment individualitzat de l’alumne

Activitats didàctiques 1

Tenir instruments de registre del treball de l’alumnat (assistència, constància, implicació,etc.) en diferents moments del servei adreçats a: professorat, alumnat i entitats.


Recursos

Registre d’assistència

Eina per fer el seguiment de l’assistència dels alumnes per part de l’entitat receptora del servei.


Registre de seguiment

Instrument per valorar el nivell d’implicació i de relació dels alumnes i la qualitat del servei.