Implementació d’insignies amb Google Play

Què són les insignies?

Les insignies de Google Play són un recurs de marketing oferit per Google per tal que podem destacar la disponibilitat de la nostra aplicació en la seva tenda digital.

Per a implementar-la, haure de complir unes certes regles:

Regles a seguir

És important que les seguïm, del contrari estarem incomplint les polítiques i els la podrien esborrar.

Com podem utilitzar-les

Per a generar la nostra insignia, anem al següent enllaç:
https://play.google.com/intl/es-419/badges/
I anem a l’apartar “Generador de insignias”.

Un cop allí, seleccionem els atributes que vulguem que tingui (idioma, tipus de suport, tipus d’arxiu, etc).

Generador d’insignies

Seleccionem el codi HTML que ens ha donat i l’afegim a la nostra web.

Resultat

Apareixerà automàticament en la nostra web, amb l’enllaç a la nostra aplicació.

Exemple en la nostra web

Al fer click, ens portarà al Google Play per a poder descarregar-la.

La pàgina de Google Play de l’aplicació

Basics de Flutter

Flutter és el framework de Google per crear aplicacions natives boniques per a mòbils, web i escriptoris des d’un matiex codi. Fa servir una estructura de components per la qual tot es un component sempre.

Una de les principals ventatges es que compila l’aplicació tant per a iOS com per a Android.

Anem a veure l’explicació de l’app més bàsica de flutter un botó incrementant un numero.

Primer necessitarem elSDK de Flutterseguit de el plugin per AndroidStudio o VSCode a preferencia de cadascú.

Un cop configurat crearem un nou projecte:

Crear nou project amb flutter

Li donem a flutter aplication

Localització del projecte i nom/descripció de la app

Podrem especificar si volem suport a kotlin o swift si volem programar amb codi natiu directe per casos excepcionals

Ara ens genera molt de codi el qual es pot resumir en:

Ara passarem a veure que fa aquest codi primer de tot arranquem la app a un emulador:

Aqui podrem veure una pantalla ben simple amb dos textos un damunt de l’altre aixo es el que esdevé una columna. També hi ha un floatingActionButton que va lligat a la pagina.

A Flutter hi ha el concepte d’estat que es el que fa que es canvis que fem refresquin la vista

Si treiem aquestes linies i les substituim per exemple amb un print verem que el valor a la app no s’actualitza pero a la consola si

Ara es anar jugant amb els widgets que et proporciona el lleguatge a https://flutter.dev/docs/development/ui/widgets